Auditas

Finansinis auditas

UAB „Audito tikslas“ teikia metinių finansinių ataskaitų, įskaitant konsoliduotų ataskaitų, audito paslaugas.

Metinių finansinių ataskaitų auditas yra privalomas tais atvejais, jei tai numato įstatymas arba įmonės įstatai.

Dažnu atveju įmonių finansinių ataskaitų rinkinio auditas ir metinių finansinių ataskaitų peržvalga yra atliekama siekiant patikrinti finansinių ataskaitų teisingumą, norint įsitikinti įmonės finansinės padėties tikrumu bei veiklos patikimumu. Taip pat finansinis auditas gali būti atliekamas to reikalaujant bankui, sprendžiant ginčus tarp juridinių asmenų, įmonei bankrutuojant, jungiantis ar ją dalinantis.

Auditas yra atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus (TAS). Visi įmonės darbuotojai vadovaujasi TBESV buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimais, todėl yra užtikrinami konfidencialumo, nepriklausomumo, profesionalumo principai. Atlikus finansinių ataskaitų rinkinio auditą yra pateikiama auditoriaus išvada. Tai oficialus dokumentas, kuris gali būti pateikiamas bet kuriam informacijos išorės vartotojui. Taip pat pateikiama audito ataskaita, kurioje pateikiami tik dalykai svarbūs įmonės vadovybei.

Finansinių ataskaitų rinkinio auditas padeda įvertinti, ar bendrovės parengtos finansinės ataskaitos atitinka įmonės finansinę būklę, taip pat ar šios ataskaitos yra parengtos pagal galiojančius teisės aktus. Finansinis ataskaitų rinkinio auditas taip pat naudingas keliant įmonės savininkų, kreditorių bei kitų suinteresuotų asmenų pasitikėjimą įmone.

Finansinių ataskaitų peržvalga

Įmonėms, kurioms nėra privalomas auditas, teikiame finansinių ataskaitų peržvalgos paslaugas. Šios paslaugos nesuteikia tokio lygio užtikrinimo, kaip finansinių ataskaitų auditas, tačiau įmonės vadovybei (savininkams) suteikia papildomo užtikrintumo dėl vidaus kontrolės procedūrų, buhalterinės apskaitos būklės ir finansinių ataskaitų patikimumo.

Veiklos auditas

UAB „Audito tikslas“ teikiamos veiklos audito paslaugos gali padėti Jūsų įmonei pasiekti efektyvesnių veiklos bei kokybiškesnių valdymo rezultatų. Mūsų kompanija parengia veiklos efektyvumo bei rezultatyvumo analizę, taip pat paruošiame rekomendacijos veiklos valdymo gerinimui.

Veiklos audito metu auditoriai įvertina ar efektyviai bei veiksingai veikia įmonė, atlikdama jai paskirtas užduotis, naudodama turimus finansinius bei darbo resursus.

Projekto vykdymo metu patirtų sąnaudų auditas

Ši paslauga teikiama ūkio subjektams įgyvendinant projektus finansuojamus iš ES ir kitų šalių fondų lėšų. Audito metu auditoriai įvertina ar patirtos sąnaudos atitinka fondų valdytojų patvirtintų taisyklių (nurodymų) nuostatas, ar prašoma paramos suma yra teisinga ir pagrįsta pirminiais apskaitos dokumentais. Auditorių pateikiama išvada ar ataskaita yra vienas iš pagrindinių dokumentų siekiant gauti sutartyse numatytą paramą.